El nostre treball a l'etapa d'Educació primària es centra en assolir els següents objectius:

 1. Consolidar els hàbits, valors i aprenentatges treballats a l'etapa d'Educació infantil: infants preparats per aprendre.
 2. Assolir el nivell acadèmic oficial marcat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya: alumnes competents.

 3. Ampliar el nivell acadèmic oficial en totes les diverses matèries i especialment en l'aprenentatge de la llengua anglesa: alumnes excel·lents.
 4. Fomentar l'interès i el gust per aprendre: alumnes motivats.
 5. Aprendre a conviure, a respectar altres maneres de pensar, a respectar normes de convivència, a dialogar per resoldre conflictes, a comprometre’s amb l’escola amb accions i voluntariats: alumnes socialment aptes.
 6. Ajudar a conèixer-se, a treure el millor de cadascun tot acceptant les pròpies limitacions i a desenvolupar la força de voluntat per superar-les: alumnes que s’autoavaluen
.
 7. Afavorir el desenvolupament de l'autonomia personal: alumnes autònoms.
 8. Fomentar la reflexió per tal d'anar adquirint criteri propi: alumnes reflexius
.
 9. Reforçar la identitat personal a través del coneixement del nostre bagatge cultural i del coneixement d’altres cultures: alumnes arrelats.
 10. Desvetllar la sensibilitat artística en les seves diverses manifestacions: alumnes creatius.
 11. Fomentar els hàbits de salut a través de l'exercici físic i d'una alimentació adequada: alumnes saludables.
 12. Fomentar el respecte pel medi ambient i la cultura de la pau juntament amb la consciència de la nostra realitat envers d’altres arreu del món: alumnes compromesos.

RESULTATS OFICIALS

Nuestro trabajo en la etapa de Educación primaria se centra en lograr los siguientes objetivos:

 1. Consolidar los hábitos, valores y aprendizajes trabajados en la etapa de Educación infantil: niños preparados para aprender.
 2. Lograr el nivel académico oficial marcado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña: alumnos competentes.
 3. Ampliar el nivel académico oficial en todas las diversas materias y especialmente en el aprendizaje de la lengua inglesa: alumnos excelentes.
 4. Fomentar el interés y el gusto por aprender: alumnos motivados.
 5. Aprender a convivir, a respetar otras maneras de pensar, a respetar normas de convivencia, a dialogar para resolver conflictos, a comprometerse con el colegio con acciones y voluntariados: alumnos socialmente aptos.
 6. Ayudar a conocerse, sacando lo mejor de cada uno aceptando las propias limitaciones y desarrollando la fuerza de voluntad para superarlas: alumnos que se autoevalúan.
 7. Favorecer el desarrollo de la autonomía personal: alumnos autónomos.
 8. Fomentar la reflexión para ir adquiriendo criterio propio: alumnos reflexivos.
 9. Reforzar la identidad personal a través del conocimiento de nuestro bagaje cultural y del conocimiento de otras culturas: alumnos arraigados.
 10. Desvelar la sensibilidad artística en sus diversas manifestaciones: alumnos creativos.
 11. Fomentar los hábitos de salud a través del ejercicio físico y de una alimentación adecuada: alumnos saludables.
 12. Fomentar el respeto por el medio ambiente y la cultura de la paz junto con la conciencia de nuestra realidad hacia otros en todo el mundo: alumnos comprometidos.

RESULTADOS OFICIALES