El nostre treball a l'etapa d'Educació primària es centra en assolir els següents objectius:

 1. Consolidar els hàbits, valors i aprenentatges treballats a l'etapa d'Educació infantil: infants preparats per aprendre.
 2. Assolir el nivell acadèmic oficial marcat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya: alumnes competents.

 3. Ampliar el nivell acadèmic oficial en totes les diverses matèries i especialment en l'aprenentatge de la llengua anglesa: alumnes excel·lents.
 4. Fomentar l'interès i el gust per aprendre: alumnes motivats.
 5. Aprendre a conviure, a respectar altres maneres de pensar, a respectar normes de convivència, a dialogar per resoldre conflictes, a comprometre’s amb l’escola amb accions i voluntariats: alumnes socialment aptes.
 6. Ajudar a conèixer-se, a treure el millor de cadascun tot acceptant les pròpies limitacions i a desenvolupar la força de voluntat per superar-les: alumnes que s’autoavaluen
.
 7. Afavorir el desenvolupament de l'autonomia personal: alumnes autònoms.
 8. Fomentar la reflexió per tal d'anar adquirint criteri propi: alumnes reflexius
.
 9. Reforçar la identitat personal a través del coneixement del nostre bagatge cultural i del coneixement d’altres cultures: alumnes arrelats.
 10. Desvetllar la sensibilitat artística en les seves diverses manifestacions: alumnes creatius.
 11. Fomentar els hàbits de salut a través de l'exercici físic i d'una alimentació adequada: alumnes saludables.
 12. Fomentar el respecte pel medi ambient i la cultura de la pau juntament amb la consciència de la nostra realitat envers d’altres arreu del món: alumnes compromesos.

RESULTATS OFICIALS