L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

 1. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres. Entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, el respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica: alumnes amb valors.
 2. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat: alumnes responsables.
 3. Valorar i respectar la diferència de gènere i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones: alumnes respectuosos.
 4. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, tot desenvolupant la capacitat de resoldre els conflictes pacíficament: alumnes dialogants.
 5. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres: alumnes trilingües.
 6. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític i la iniciativa: alumnes emprenedors.
 7. Conèixer, valorar i respectar el patrimoni artístic i cultural de la pròpia i d'altres cultures: alumnes cultes.
 8. Identificar com a pròpies les característiques històriques i culturals de la societat catalana: alumnes amb identitat.
 9. Impulsar el plaer per la lectura en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa consolidant hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l'estudi de la literatura: alumnes lectors.
 10. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític: alumnes crítics.
 11. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines. Aplicar els mètodes de la ciència per identificar problemes en diferents àmbits: alumnes analítics.
 12. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i de l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social: alumnes esportistes.
 13. Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques aprenent a utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació: alumnes creatius.
 14. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb el consum i el medi ambient i contribuir a la conservació i millora del planeta: alumnes respectuosos amb el medi ambient.
 15. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral: alumnes preparats.

 

Resultats oficials